www.nummolt.com


arqlets:


Applets i arquitectura: ( arqlets: applets and architecture )
Caixa d'eines per a arquitectes: (toolbox for architects)
Recopilació d'aplicacions Java o JavaScript per a arquitectes: ( java / Javascript applets collection for architects)

En aquesta pàgina recollim applets relacionats amb l'arquitectura, les matemàtiques i la física útils per a l'arquitecte.
Hem establert una estructura mínima, i anem buscant per temes.
Recollim applets de qualsevol pais del món, idioma i unitats de mesura.
La majoria no estàn comprovades per nosaltres. No ens en fem responsables. Useu-les amb precaució!. (1)
La cosa avui està així: (encara no és gran cosa).

En blanc: temes pendents de buscar.// En negre: Temes en els que s'ha trobat alguna cosa.//En groc: últim tema afegit.

Salt dins d'aquesta mateixa pàgina:
Matemàtiques: Física: Química: Biologia: Geologia:Ciències de materials: Dibuix: Dimensions: Mecànica del sòl: Estructures: Medi AmbientLlum: Calor:Foc:So:Energia:Ventilació: Aigua: Evaqüació: Telecomunicacions: Interacció amb persones: Informàtica: Costos:
[nou!]

Arquitectura:
Arquitectura > Matemàtiques:
Arquitectura > Matemàtiques > Nombres:
Arquitectura > Matemàtiques > Nombres > Nombres de Fibonacci:
Ron Knott: Fibonacci Numbers and the Golden Section:http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fib.html
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria plana (2D):
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria plana (2D) > Transformacions:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria plana (2D) > Polígons:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria plana (2D) > Polígons > Triangle:
(Keywords: triangle applet ...)
[ja] Triangle: http://s13a.math.aca.mmu.ac.uk/Geometry/TriangleGeometry/Intro.html
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria plana (2D) > Polígons > Rectangle:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria plana (2D) > Polígons > Irregulars:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria plana (2D) > Corbes planes:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria plana (2D) > Corbes planes > Contínues:
(Keywords: curves ...)
Cardioid , Catenary , Cayley's Sextic , Circle , Cissoid of Diocles , Cochleoid , Conchoid , Conchoid of de Sluze , Cycloid , Devil's Curve , Double Folium , Eight Curve , Ellipse , Epicycloid , Epitrochoid , Equiangular Spiral , Fermat's Spiral , Folium , Folium of Descartes , Freeth's Nephroid , Frequency Curve , Hyperbola , Hyperbolic Spiral , Hypocycloid , Hypotrochoid , Involute of a Circle , Kampyle of Eudoxus , Kappa Curve , Lamé Curves , Lemniscate of Bernoulli , Limacon of Pascal , Lissajous Curves , Lituus , Neile's Parabola , Nephroid , Parabola , Pear-shaped Quartic , Plateau Curves , Pursuit Curve , Quadratrix of Hippias , Rhodonea Curves , Right Strophoid , Serpentine , Sinusoidal Spirals , Spiral of Archimedes , Straight Line , Talbot's Curve , Tractrix , Tricuspoid , Trident of Newton ,  Trifolium , Trisectrix of Maclaurin , Tschirnhaus Cubic , Watts Curve , Witch of Agnesi .
[ja] Famous Curves Applet Index: http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/Java/
[ja] Java Sketchpad curves:http://math2.math.nthu.edu.tw/jcchuan/java-sketchpad/jsp.html
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria plana (2D) > Polígons > Càlcul de Moment d'Inèrcia:
(Keywords: moment of inertia)
[ja] Càlcul de moment d'inèrcia d'una secció en T: http://www.strucsoft.com/applets/Inertia.html
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria en l'espai (3D):
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria en l'espai (3D) > Poliedres:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria en l'espai (3D) > Poliedres > Regulars:
Tretràedre, Hexàedre (cub), Octàedre, Dodecàedre, Icosàedre.
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria en l'espai (3D) > Poliedres > Irregulars:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria en l'espai (3D) > Poliedres > Extesos > Cupules geodèsiques:
[fd] Rick Bono: Geodesic Dome Design Software:  Freeware: http://www.cris.com/~rjbono/html/fdomes.html
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria en l'espai (3D) > Corbes en l'espai:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria en l'espai (3D) > Sòlids i superfícies:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria > Geometria en l'espai (3D) > Sòlids i superfícies > Interseccions:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria No Euclídea:
Arquitectura > Matemàtiques > Geometria No Euclídea > Geometria plana (2D) > Corbes planes > Fractals:

Arquitectura > Matemàtiques > Anal·lisi:
Arquitectura > Matemàtiques > Anal·lisi > Integrals de Riemann:
(Méthodes de Riemann, Newton-Cotes, Steffensen, Gauss-Legendre, Chebyshev)
[ja]Sylvain Deshayes: St Michel de Chavaignes, Sarthe France:http://perso.wanadoo.fr/chavaignes/Cafe/Integrales/IntegralesBase.html

Arquitectura > Matemàtiques > Anal·lisi > Sistemes diferencials:
[ja]Sylvain Deshayes: St Michel de Chavaignes, Sarthe France: http://perso.wanadoo.fr/chavaignes/Cafe/SysDiff/SysDiffBase.html

Arquitectura > Matemàtiques > Àlgebra:
Arquitectura > Matemàtiques > Àlgebra > Matricial:
Arquitectura > Matemàtiques > Àlgebra > Matricial > Operacions elementals:
Arquitectura > Matemàtiques > Àlgebra > Matricial > Resolució:
Arquitectura > Matemàtiques > Àlgebra > Matricial > Resolució > Gauss:
Arquitectura > Matemàtiques > Àlgebra > Matricial > Resolució > Iteratius > Jacobi:
Arquitectura > Matemàtiques > Àlgebra > Matricial > Resolució > Iteratius > Gauss-Seidel:
Arquitectura > Matemàtiques > Transformacions:
Arquitectura > Matemàtiques > Mosaics:
Arquitectura > Matemàtiques > Aritmètica:
Arquitectura > Matemàtiques > Aritmètica > Fulls de càlcul:
Arquitectura > Matemàtiques > Aritmètica > Fulls de càlcul > Economia:
Arquitectura > Matemàtiques > Aritmètica > Fulls de càlcul > Economia > Interessos:

Arquitectura > Matemàtiques > Grafs:
[ja] Graph Theory Lessons:  © C. Mawata ( De 1 a 23) - (12): Euler Circuits:http://www.utc.edu/~cpmawata/petersen/lesson12.htm
Dijkstra's Shortest Path Algorithm:  http://www.cs.uwa.edu.au/undergraduate/courses/230.300/readings/graphapplet/dijkstra.html
Arquitectura > Matemàtiques > Grafs > Diagrames de flux:
Arquitectura > Matemàtiques > Grafs > Distribucions:
Arquitectura > Matemàtiques > Càlcul:
Arquitectura > Matemàtiques > Càlcul > Taules:
 A Multiplication Table; The First 1000 Prime Numbers; The Prime Factorization of the First 1000 Integers; Math for the Toolbox. SAE to Metric Conversion.; A Table of the Common Logarithm.; Some Important Constants; Bernoulli and Euler's numbers;  Algebraic Identities; Units of Conversion;  Binomial Coefficients and Formulas;  Trigonometric Identities;  A Trigonometric Table; Derivatives; Integrals: Common Integrals; Common Substitutions; Indefinite Integrals; With "ax+b"; With Square Root of "ax+b"; With "ax+b" and "px+q"; With Square Root of "ax+b" and "px+q"; With Square Root of "ax+b" and Square Root of "px+q"; With "x2+a2 "; With "x2-a2"; With "a2-x2"; With Square Root of "x2+a2"; With Square Root of "x2-a2"; With Square Root of "a2-x2"; With "a x2 + b x + c"; With Square Root of "a x2 + b x + c"; With "x3+a3" ; With "x4+a4" or "x4-a4"; With "xn+an" or "xn-an"; Integrals with Trigonometric Functions: Integrals with "Sin"; Integrals with "Cos"; Integrals with "Sin" and "Cos"; Integrals with "Tan"; Integrals with "Cot"; Integrals with "Sec"; Integrals with "Csc"; Integrals with Inverse Trigonometric Functions; Integrals with Exponential and Logarithmic Functions; Integrals with Exponential Function; Integrals with Logarithmic Function; Integrals with Hyperbolic Functions; Integrals with "Hyperbolic-Sin"; Integrals with "Hyperbolic-Cos"; Integrals with "Hyperbolic-Sin" and "Hyperbolic-Cos"; Integrals with "Hyperbolic-Tan"; Integrals with "Hyperbolic-Cot"; Integrals with "Hyperbolic-Sec"; Integrals with "Hyperbolic-Csc"; Integrals with Inverse Hyperbolic Trigonometric Functions;  Definite Integrals: With Trigonometric Functions; With Exponential Functions; With Logarithmic Functions; With Hyperbolic Functions; With Rational and Irrational Expressions;  Laplace Transforms;  First and Second Order Differential Equations;
[ja] SOS Math:   http://www.sosmath.com/tables/tables.html

Arquitectura > Matemàtiques > Calculadora:
[ja] ( Maths for more: Ramon Eixarch Ferrer, Daniel Marquès Solé, Sebastià Xambó Descamps) Wiris: Calculadora: http://calculadora.edu365.com
 

Arquitectura > Física:
Arquitectura > Física > Unitats:
Arquitectura > Física > Termodinàmica:
Arquitectura > Física > Termodinàmica > Cicle de Carnot:
Arquitectura > Física > Ones:
Arquitectura > Física > Ones > Sò:
Arquitectura > Física > Ones > Vibracions:
Arquitectura > Física > Ones > Radiació electromagnètica:
Arquitectura > Física > Ones > Radiació electromagnètica > Llum visible:
Arquitectura > Física > Ones > Radiació electromagnètica > Infraroigs:
Arquitectura > Física > Ones > Radiació electromagnètica > Microones:
Arquitectura > Física > Matèria:
Arquitectura > Física > Matèria > Unitats:
Arquitectura > Física > Matèria > Sòlids:
Arquitectura > Física > Matèria > Líquids:
Arquitectura > Física > Matèria > Líquids > Viscositat:
Arquitectura > Física > Matèria > Líquids > Tensió superficial:
Arquitectura > Física > Estàtica:
 

Arquitectura > Química:
Arquitectura > Química > Metalls:
Arquitectura > Química > Metalls > Oxidació:
Arquitectura > Química > Metalls > Oxidació > Piles:
Arquitectura > Química > Metalls > Acer:
Arquitectura > Química > Derivats del petroli:
Arquitectura > Química > Enginyeria química:

Arquitectura > Biologia:
Arquitectura > Biologia > Bactèries:
Arquitectura > Biologia > Fongs:
Arquitectura > Biologia > Líquens:
Arquitectura > Biologia > Insectes:

Arquitectura > Geologia:
Arquitectura > Geologia > Geotècnica:
Arquitectura > Geologia > Geotècnica > Granulometria:

Arquitectura > Ciències de materials:
Arquitectura > Ciències de materials > Formigó:
Arquitectura > Ciències de materials > Ferro:
Arquitectura > Ciències de materials > Ferro > Acer:
Arquitectura > Ciències de materials > Morter:
Arquitectura > Ciències de materials > Morter de calç:
Arquitectura > Ciències de materials > Ciment:
Arquitectura > Ciències de materials > Ciment blanc:
Arquitectura > Ciències de materials > Guix:
Arquitectura > Ciències de materials > Composites:
Arquitectura > Ciències de materials > Aleacions:
Arquitectura > Ciències de materials > Polímers:
Arquitectura > Ciències de materials > Polímers > Resines:
Arquitectura > Ciències de materials > Adhesius:

Arquitectura > Dibuix:
Arquitectura > Dibuix > Geometria Descriptiva:
(Keywords: descriptive geometry, Monge projection, orthographic projection)
Museo Universitario di Storia Naturale e della Strumentazione Scientifica Università degli studi di Modena e Reggio Emilia: http://www.museo.unimo.it/theatrum/inizio.htm
Arquitectura > Dibuix > Geometria Descriptiva > Projeccions cilíndriques:
[lcs] Petr Plavjaník:  Descriptive geometry:http://www.volny.cz/plavjanik/dge.html

Arquitectura > Dibuix > Geometria Descriptiva > Projeccions còniques:
Arquitectura > Dibuix > Geometria Descriptiva > Projeccions còniques > Fotogrametria:
(Keywords: Photogrammetry)
Fotogrametria i arquitectura:  http://arpenteur.net
Arquitectura > Dibuix > Geometria Descriptiva > Projeccions còniques > Rellotges de sol:
Arquitectura > Dibuix > Eines de dibuix:
Arquitectura > Dibuix > Eines de dibuix > CAD:
[lnk] Eines de dibuix: Rhino, i molts altres:  http://softbase.150m.com/top12.html
Arquitectura > Dibuix > Eines de dibuix > Arxius:
[t] Llibertat als arxius: Dret a tenir accés al codi amb el que es desa la nostra feina:  http://www.opendwg.org/
Arquitectura > Dibuix > Eines de dibuix > Topografia:
Arquitectura > Dibuix > Eines de dibuix > Dibuix tècnic:

Arquitectura > Dimensions:
Arquitectura > Dimensions > Unitats de mesura:
[ja] A Dictionary of Units: Frank Tapson: http://www.ex.ac.uk/cimt/dictunit/dictunit.htm
Arquitectura > Dimensions > Documents:

Arquitectura > Mecànica del sòl:
Arquitectura > M. del sòl > Unitats:
Arquitectura > M. del sòl > Cercle de Mohr - Recta de Mohr Coulomb:
Arquitectura > M. del sòl > Semi-espai de Boussinesq:
Arquitectura > M. del sòl > Àbacs de Taylor:
Arquitectura > M. del sòl > Classificació granulomètrica dels sòls > Dep Agr. USA:
(Keywords: soil texture triangle)
Roger Nelson:   http://www.bsyse.wsu.edu/saxton/soilwater/
Dep. Agr. Egipci: http://www.clac.edu.eg/CLAC-man/soil_triangle.htm
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Al lloc :
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Al lloc > Penetròmetre estàtic:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Al lloc > Penetròmetre dinàmic:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Al lloc > Penetròmetre dinàmic > SPT:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Al lloc > Penetròmetre dinàmic > CPT:
Geotechnical Cone Penetrometer Test (CPT) http://www.liquefaction.com/insitutests/cpt/cptlinks.htm
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Al lloc > Penetròmetre dinàmic > Pressiòmetre:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Al lloc > Proves de càrrega:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Al lloc > Penetròmetre manual:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Al lloc > Molinet:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Laboratori > Compressió:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Laboratori > Tall directe:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Laboratori > Triaxial:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Laboratori > Edomètric:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Laboratori > Lambe:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Laboratori > Consistència:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Laboratori > Consistència > Límits Atterberg:
Arquitectura > M. del sòl > Assaigs Geotècnics > Càlculs:
Arquitectura > M. del sòl > Simulacions:
Elements finits per a problemes geotècnics:  http://www.crispconsortium.com/
Arquitectura > M. del sòl > Trencament:
Arquitectura > M. del sòl > Trencament > Estabilitat de talusos :
Edwin Bane Kroeger: Slope Stability Software: Plane Failure Analysis: Wedge Failure Analysis: http://www.engr.siu.edu/mining/kroeger/index.html
Slope Stability Analysis Programs: http://www.sftw.umac.mo/~fstmhl/civl352/slope.html
Geo Slope International: Slope/w:  http://www.geo-slope.com/products/slopew.asp
Arquitectura > M. del sòl > Trencament > Brinch-Hansen:
Arquitectura > M. del sòl > Trencament > Mecanisme de trencament de Terzaghi:
Arquitectura > Mecànica del sòl > Liqüefacció:
Richard S. Olsen:   http://www.liquefaction.com/
Arquitectura > M. del sòl > Assentaments:
(Keywords: settlements)
Arquitectura > Sòl > Assentaments > Càlcul elàstic:
Arquitectura > Sòl > Assentaments > Casos especials:
Arquitectura > Sòl > Assentaments > Casos especials > Argiles - Skempton i Bjerrum:
Arquitectura > Sòl > Assentaments > Casos especials > Al semi-espai de Boussinesq:
Arquitectura > Sòl > Mecànica del sòl > Assentaments > Casos especials > Càrrega rectangular - Scheleicher:
Arquitectura > Sòl > Mecànica del sòl > Assentaments > Casos especials > Càrrega rectangular flexible - Steinbrenner:
Arquitectura > Sòl > Mecànica del sòl > Assentaments > Elements finits:
Arquitectura > Sòl > Fonaments:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Sabates aïllades:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Sabates aïllades > Bigues centradores:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Pous de fonamentació:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Pilots:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Pilots > Pilots d'extracció:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Pilots > Pilots clavats:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Pilots > Micropilots:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Pilots > Encepats:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Sabates corregudes:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Bigues flotants:
Arquitectura > Sòl > Fonaments > Lloses:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Activa i Passiva:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Empenta de Coulomb:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Empenta de Coulomb > Falca lliscant:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Empenta de Coulomb > Mètode de Culmann:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Teoria de Rankine:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Espiral logarítmica:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Mètode de Sokolovski:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Cota inferior i superior de Hill:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Sobrecàrregues:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Sobrecàrregues > Mètode de Culmann:
Arquitectura > Sòl > Empenta > Sobrecàrregues > Efecte ombra:
Arquitectura > Sòl > Murs de contenció: (Keywords: retaining walls, ...)
Arquitectura > Sòl > Murs de contenció > Càlcul: (Keywords: calculate retaining walls applet, ...)
Arquitectura > Sòl > Murs de contenció > Càlcul > Estabilitat:
Arquitectura > Sòl > Murs de contenció > Càlcul > Secció:
Arquitectura > Sòl > Murs de contenció > Anclatges:
Arquitectura > Sòl > Murs de contenció > Armat:
Arquitectura > Sòl > Murs de contenció > Pantalles:

Arquitectura > Estructures:
Arquitectura > Estructures > Resistència de Materials:
Arquitectura > Estructures > Resistència de Materials > Llei de Hooke:
(Keywords: hooke's law, ...)
Simulació de la llei de Hooke (didàctica): http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/14-1/
Llei de Hooke aplicada a torsió: Missisipi State University:http://www.ae.msstate.edu/~masoud/Teaching/exp/A6.2_ex.html
Arquitectura > Estructures > Resistència de Materials > Coeficient de Poisson:
Arquitectura > Estructures > Resistència de Materials > Cercle de Mohr:
(Keywords: mohr circle, ...)
http://www.iastate.edu/~em324/examples/mohrcircle/mohrapplet.html
http://www.isr.umd.edu/~austin/book.d/playground.d/mohr.html
El cercle de mohr en 2D: http://www.aoe.vt.edu/~jing/MohrCircle.html
El cercle de mohr en 2D i 3D: http://www.aoe.vt.edu/~jing/java/nsfapplets/MohrCircles2-3D/Applets/applet.htm
Arquitectura > Estructures > Murs:
Arquitectura > Estructures > Murs > Pedra:
Arquitectura > Estructures > Murs > Ceràmics:
Arquitectura > Estructures > Murs > Ceràmics > Termoargila:
[fd] Cálculo de muros de fábrica: Consorcio Termoarcilla. Programa CMF: http://www.termoarcilla.org/
Arquitectura > Estructures > Murs > Formigó:
Arquitectura > Estructures > Murs > Formigó > Blocs:
Arquitectura > Estructures > Arcs:
Arquitectura > Estructures > Voltes:
Arquitectura > Estructures > Sistemes de càlcul gràfics:
Arquitectura > Estructures > Sistemes de càlcul gràfics > Arcs i voltes:
Arquitectura > Estructures > Sistemes de càlcul gràfics > Polígon funicular - Diagrama de Maxwell - Cremona:
(keywords: maxwell diagram, funicular polygon)

Arquitectura > Estructures > Sistemes de càlcul gràfics > Gelosies:
Bridge Designer: http://www.jhu.edu/~virtlab/bridge/bridge.htm

Arquitectura > Estructures > Càlcul :
Xcalcs - Engineering calculation forms ready fffor use on the web: http://www.xcalcs.com/

Arquitectura > Estructures > Càlcul > Càlcul de bigues d'acer :
(Keywords: calculate beams, ...)
Beam Under Transverse Loads: http://www.engapplets.vt.edu/statics/BeamView/BeamView.html
Beam Calculator (unitats americanes) : http://www.efunda.com/formulae/solid_mechanics/beams/casestudy_beamtypes.cfm
Comprovació de bigues d'acer: http://arquitectes.coac.net/mcj/
Arquitectura > Estructures > Càlcul > Càlcul de pilars d'acer:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > Càlcul de pilars d'acer > Comprovació de pandeig:
(Keywords: column-beam buckling, ....)
Austria: Universitat de Tecnologia de Graz:  http://www.shf.tugraz.at/shf/applet/SHFcode.html
USA: Universitat de Maryland: (Mark Austin and David Chancogne):  http://www.isr.umd.edu/~austin/book.d/playground.d/rod.html
Arquitectura > Estructures > Càlcul > Càlcul de pòrtics d'acer:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > Formigó Armat:
(Keywords: calculate beams, beam strength, reinforced concrete...)
[js] Dominis de deformació del formigó armat i comprovació de l'esforç tallant en bigues de secció rectangular segons la EHE:http://mywebpage.netscape.com/mauricicarbo/index.html
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Bigues de formigó:
(Keywords: calculate beams, beam strength...)
Comprovació d'armat longitudinal en bigues de formigó:http://www.strucsoft.com/applets/BeamStrength.htm#BeamStrength
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Bigues de formigó > Tallants:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Pilars de formigó:
(Keywords: column strength, ...)
Comprovació d'armat de pilars de formigó: http://www.strucsoft.com/applets/ColumnStrength.html

Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Pilars de formigó > Esveltesa:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Pilars de formigó > Guerxament:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Pilars de formigó > Tallants:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Forjats unidireccionals:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Forjats bidireccionals:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Lloses armades:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Armat d'elements singulars de formigó:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Longituds d'anclatge de barres:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Càlcul de bigues de formigó:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Càlcul de pilars de formigó:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Pretensat > Biguetes autorresistents:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Pretensat > Biguetes de sola:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Pretensat > Semibiguetes :
Arquitectura > Estructures > Càlcul > F. Armat > Pretensat > Semibiguetes afuades a l'inrevés :
Arquitectura > Estructures > Càlcul:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > Iteratiu > Cross:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > Matricial:
Arquitectura > Estructures > Càlcul > Matricial > Elements Finits - FE:
(Keywords: SAP90e, fe, fem,  ...)
http://step.polymtl.ca/~cegci/info/info_main.html
http://usuarios.lycos.es/fotocom/
Arquitectura > Medi Ambient:
Arquitectura > Medi Ambient > Matèria > Àrids:
Arquitectura > Medi Ambient > Matèria > Pedra:
Arquitectura > Medi Ambient > Matèria > Aigua:
Arquitectura > Medi Ambient > Matèria > Ciment:
Arquitectura > Medi Ambient > Matèria > Ferro:
Arquitectura > Medi Ambient > Materials > Runes:
Arquitectura > Medi Ambient > Materials > Runes > Runes:
Arquitectura > Medi Ambient > Materials > Runes > Asbest:
Arquitectura > Medi Ambient > Materials > Runes > Plom:
Arquitectura > Medi Ambient > Materials > Runes > Materials radioactius:
Arquitectura > Medi Ambient > Materials > Runes > Reciclatge:
Arquitectura > Medi Ambient > Emanacions:
Arquitectura > Medi Ambient > Emanacions > Naturals > Radó:
Arquitectura > Medi Ambient > Emanacions > Artificials > Gasos:
Arquitectura > Medi Ambient > Emanacions > Artificials > Gasos > Hidrocarburs:
Arquitectura > Medi Ambient > Emanacions > Artificials > Pluja àcida:
Arquitectura > Medi Ambient > Emanacions > Artificials > Radioactivitat:
Arquitectura > Medi Ambient > Emanacions > Artificials > Producció de Dioxines:
Arquitectura > Medi Ambient > Emanacions > Artificials > Camps electromagnètics:
Arquitectura > Medi Ambient > Emanacions > Artificials > Producció de CFC:
Arquitectura > Medi Ambient > Evaqüació resídus > Aigües residuals:
Arquitectura > Medi Ambient > Evaqüació resídus > Aigües residuals > Fosses sèptiques:
Arquitectura > Medi Ambient > Evaqüació resídus > Aigües residuals > Depuració:
Arquitectura > Medi Ambient > Evaqüació resídus > Escombraries:
Arquitectura > Medi Ambient > Urbanisme > Topografia:
Arquitectura > Medi Ambient > Urbanisme > Topografia > Erosió:
Arquitectura > Medi Ambient > Urbanisme > Topografia > Pluja:

Arquitectura > Llum:
Arquitectura > Llum > Unitats:
Arquitectura > Llum > Càlcul il·luminació:

Arquitectura > Calor:
Arquitectura > Calor > Unitats:
Arquitectura > Calor > Aïllament tèrmic:
Arquitectura > Calor > Aïllament tèrmic > Radiació:
Arquitectura > Calor > Aïllament tèrmic > Transmissió:

Arquitectura > Foc:
Arquitectura > Foc > Unitats:
Arquitectura > Foc > Materials:
Arquitectura > Foc > Materials > Càrrega de foc:
Arquitectura > Foc > Materials > Resistència sota el foc:
Arquitectura > Foc > Materials > Resistència sota el foc > Acer:
Arquitectura > Foc > Materials > Resistència sota el foc > Formigó:
Arquitectura > Foc > Materials > Resistència sota el foc > Fusta:
Arquitectura > Foc > Materials > Combustibilitat > A baixa temperatura:
Arquitectura > Foc > Materials > Combustibilitat > A alta temperatura:
Arquitectura > Foc > Materials > Toxicitat de la combustió:
Arquitectura > Foc > Estructures > Col·lapse sota el foc:
Arquitectura > Foc > Estructures > Col·lapse sota el foc > Simulació:
Arquitectura > Foc > Estructures > Col·lapse sota el foc > Tractament protector:
Arquitectura > Foc > Estructures > Col·lapse sota el foc > Tractament protector > Murs:
Arquitectura > Foc > Estructures > Col·lapse sota el foc > Tractament protector > Formigó:
Arquitectura > Foc > Estructures > Col·lapse sota el foc > Tractament protector > Acer:
Arquitectura > Foc > Estructures > Revestiments protectors:
Arquitectura > Foc > Estructures > Protecció amb aigua interior:
Arquitectura > Foc > Estructures > Protecció amb aigua interior > Estructures tubulars:
Arquitectura > Foc > Fum:
Arquitectura > Foc > Fum > Disseny de fum:
Arquitectura > Foc > Protecció contra el foc:
Arquitectura > Foc > Protecció contra el foc - Evaqüació de persones:
Arquitectura > Foc > Protecció contra el foc > Extintors:
Arquitectura > Foc > Protecció contra el foc > Hidrants:
Arquitectura > Foc > Protecció contra el foc > Columnes seques:

Arquitectura > So:
Arquitectura > So > Unitats:
Curs d'acústica: http://www.ehu.es/acustica/

Arquitectura > So > Emissió ones acústiques:
John Hopkins University: Propagació del so:http://www.jhu.edu/~virtlab/ray/acoustic.htm
Arquitectura > So > Reflexió ones acústiques:
Arquitectura > So > Reflexió ones acústiques > Reverberació:
Calculating Reverberation Time:  http://www.yrbe.edu.on.ca/~mdhs/music/oac_proj97/music/reverbcalc.html
Arquitectura > So > Aïllament acústic:
Arquitectura > So > Aïllament acústic > Freqüències:
Arquitectura > So > Aïllament acústic > Soroll d'impacte:
Arquitectura > Vibracions > Unitats:
Arquitectura > Vibracions > Estructura:

Arquitectura > Energia:
Arquitectura > Energia > Unitats:
Arquitectura > Energia > Electricitat:
Arquitectura > Energia > Electricitat > Corrent contínu:
Arquitectura > Energia > Electricitat > Corrent altern:
Arquitectura > Energia > Electricitat > Corrent altern > Alta tensió:
Arquitectura > Energia > Electricitat > Presa de terra:
Arquitectura > Energia > Captació d'energia:
Arquitectura > Energia > Captació d'energia > Parallamps:
Arquitectura > Energia > Captació d'energia > Radiació:
Arquitectura > Energia > Captació d'energia > Radiació > Energia solar:
Arquitectura > Energia > Captació d'energia > Cinètica:
Arquitectura > Energia > Captació d'energia > Cinètica > Energia hidràulica:
Arquitectura > Energia > Captació d'energia > Cinètica > Energia eòlica:
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia:
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Calefacció & Aire Condicionat  > Unitats:
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Calefacció & Aire Condicionat  > Radiadors:
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Calefacció & Aire Condicionat  > Sòl radiant:
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Calefacció & Aire Condicionat  > Convectors:
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Calefacció & Aire Condicionat:
Pàgina de Links de la ETSEIB: CERC:
[lnk] Centre Experimental Refrigeració i Climatització:eines de càlcul: http://www-etseib.upc.es/cerc/eines.html
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Calefacció & Aire Condicionat > Radiadors:
[fd] Manaut: Càlcul instal·lacions monotub: http://www.manaut.com/dwnld.html

Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Electricitat / Electricitat > AC/DC & DC/AC:
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Radiació / Calor:
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Radiació / Electricitat:
Arquitectura > Energia > Transformació d'energia > Cinètica / Electricitat:

Arquitectura > Energia > Flux d'energia:
Arquitectura > Energia > Flux d'energia > Electricitat:
Arquitectura > Energia > Flux d'energia > Electricitat > Llei d'Ohm:
(keywords: Ohm's law, .... )
(EDU) - Ohm's law (By Walter Fendt):  http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/18-2/ohmslaw.htm
Ohm's Law Calc: http://www.anderson-bolds.com/calculator.htm

Arquitectura > Energia > Electricitat > Corrent altern > Dimensionar escomesa:
Voltage drop calculator:  http://www.mikeholt.com/volt_drop.html

Arquitectura > Energia > Flux d'energia > Gas:
[fdr]  Flux d'energia: Gas: [ flexware]: Flow Flex:  http://www.flexwareinc.com/flowflex.htm

Arquitectura > Energia > Flux d'energia > Gas Natural:
Arquitectura > Energia > Flux d'energia > Gasos liqüats:
Arquitectura > Energia > Flux d'energia > Líquids derivats del petroli:

Arquitectura > Energia > Acumulació d'energia:
Arquitectura > Energia > Acumulació d'energia > Combustibles i gasos del petroli:
Arquitectura > Energia > Acumulació d'energia > Producció de Metà:
Arquitectura > Energia > Acumulació d'energia > Producció d'Hidrògen:
Arquitectura > Energia > Acumulació d'energia > Acumulació de calor:
Arquitectura > Energia > Acumulació d'energia > Acumulació de calor > Materials:
Arquitectura > Energia > Acumulació d'energia > Acumulació d'electricitat:
 

Arquitectura > Ventilació i Conductes d'aire:
Arquitectura > Ventilació i Conductes d'aire > Fluxes laminars i nombre de Reynolds:
Arquitectura > Ventilació i Conductes d'aire > Ventiladors:
Soler i Palau: Air Designer (form):  http://www.soler-palau.com
Arquitectura > Ventilació i Conductes d'aire > Ventiladors > Helicoidals:
Arquitectura > Ventilació i Conductes d'aire > Ventiladors > Centrífugs:
Arquitectura > Ventilació i Conductes d'aire > Extracció:
Arquitectura > Ventilació i conductes d'aire > Extracció > Garatges:
Arquitectura > Ventilació i conductes d'aire > Aire condicionat:
Arquitectura > Ventilació i conductes d'aire > Assecat d'aire (Piscines):
Arquitectura > Ventilació i conductes d'aire > Xemeneies:
Arquitectura > Ventilació i conductes d'aire > Shunts:

Arquitectura > Aigua:
Arquitectura > Aigua > Flux d'aigua:
Ferdi Hellweger: UTFLOW - Pipe System EGL and HGL Visualization Tool: http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/gishydro/ferdi/webedu/utflow/utflow.html
Arquitectura > Aigua > Flux d'aigua > Dimensionar escomesa:
Arquitectura > Aigua > Acumulació d'aigua:
Arquitectura > Aigua > Tractament d'aigua:

Arquitectura > Evaqüació:
Arquitectura > Evaqüació > Conductes evaqüació:
Arquitectura > Evaqüació > Conductes evaqüació > Dimensionar:
Arquitectura > Evaqüació > Conductes evaqüació > Dimensionar > Habitatge:
Arquitectura > Evaqüació > Conductes evaqüació > Dimensionar > Urbanisme:
Arquitectura > Evaqüació > Fosses sèptiques:
Arquitectura > Evaqüació > Fosses sèptiques > Dimensionar:
Sostenibilitat del sistema de fosses sèptiques: Normativa americana:
[lcs]? SepticEdge™ On-Site Sewage Facility (OSSF) layouts. http://www.septicedge.com/

Arquitectura > Evaqüació > Fosses sèptiques > Filtratge al sòl:
Arquitectura > Evaqüació > Fosses sèptiques > Filtratge al sòl > Dimensionar:

Arquitectura > Telecomunicacions:
Arquitectura > Telecomunicacions > Emissió de comunicacions:
Arquitectura > Telecomunicacions > Emissió de comunicacions > Ones electromagnètiques:
Arquitectura > Telecomunicacions > Emissió de comunicacions > Ones electromagnètiques > Antenes telefonia:
Arquitectura > Telecomunicacions > Emissió de comunicacions > Ones electromagnètiques > Protecció:
Arquitectura > Telecomunicacions > Captació comunicacions:
Arquitectura > Telecomunicacions > Captació comunicacions > Ones electromagnètiques:
Arquitectura > Telecomunicacions > Captació comunicacions > Ones electromagnètiques > Antenes satel·lit:
Arquitectura > Telecomunicacions > Comunicacions cable:

Arquitectura > Interacció amb persones:
Arquitectura > Interacció amb persones > Maquinària:
Arquitectura > Interacció amb persones >Maquinària > Ascensors:
Arquitectura > Interacció amb persones >Maquinària > Escales automàtiques:
Arquitectura > Interacció amb persones >Accessibilitat:

Arquitectura > Informàtica:
Arquitectura > Informàtica > Xarxes:
Arquitectura > Informàtica > Sensors:
Arquitectura > Informàtica > Sistemes:
Arquitectura > Informàtica > Llenguatges:
Arquitectura > Informàtica > Aplicacions:

Arquitectura > Costos:
Arquitectura > Costos > Bases de dades:
Arquitectura > Costos > Bases de dades > Paisos:
Arquitectura > Costos > Bases de dades > Paisos > Catalunya:[t] = html site. Text Only ; [js] = html + JavaScript applet. Code available. ; [ja] = html + Java Applet ; [fd] = Free Downloadable executable; [fdr] = Free Downloadable executable (you must Register); [lcs] = Low cost software; [lnk] = Links page to applets.


 
(1) ARQLETS - ADVERTIMENTS:
Aquest és l'inici de la versió per a arquitectes de la pàgina de links de[nummòlt]. [www.nummolt.com]. Agraïm tota mena d'ajut. Els ajuts,  -a base de treball fet, referències trobades o fins correccions o ajudes econòmiques- per a accelerar aquesta feina seràn sempre molt ben rebuts i documentats en aquesta pàgina. Si voleu recomanar recursos, han de ser gratuïts o de molt baix cost (el cost de supervivència dels seus creadors) i fàcilment localitzables per internet. No ens podem comprometre a assegurar que els autors de les pàgines a les que fem referència siguin els autors reals o els autèntics propietaris dels drets de reproducció dels continguts. Això és la seva responsabilitat, no la nostra. Aquesta pàgina no serà una plataforma de propaganda comercial d'aplicacions, però pot ser que les aplicacions gratuïtes siguin part de la propaganda comercial d'una empresa. Nosaltres mateixos també ho fem. Tal com es pot veure, queda molta feina per fer, per a planificar i per a crear aplicacions. Animem a crear-ne. Si veieu un tema que no estigui tractat, i el voleu desenvolupar, com a primer intent, primer cal que busqueu que ningú hagi fet la feina abans, o veure què s'ha fet, per a fer-ho millor. Enlloc de fer una aplicació en Java complicadíssima, preferim una petita aplicació numèrica en JavaScript, acompanyada d'un gràfic estàtic o l'explicació de les fórmules aplicades, per a poder valorar la seva utilitat i bon funcionament. No recomanem fer aplicacions que depenguin de programes o sistemes operatius comercials propietaris (Excel ®, Autocad ® per ex.*). No volem ajudar a augmentar la dependència d'aquestes aplicacions. Nosaltres no allotjarem les aplicacions a les que fem referència. Tampoc garantim el funcionament correcte de les aplicacions. Si detecteu errors en els documents als que ens referim, us agraïrem que ho comuniqueu tant a nosaltres com als seus autors. No ens fem responsables del bon funcionament dels programes als que fem referència. També cal advertir que hi ha limitacions explícites en els compiladors de Java i a les referències de Javascript, en quant als camps d'aplicació en els que no es poden usar les aplicacions fetes amb aquestes eines (aviació i centrals nuclears).  Partim del fet de que a l'hora de fer projectes d'arquitectura, cal guiar-se més aviat pel sentit comú i sabent el que fem, que no pas amb altres criteris. Esperem que el sentit comú sigui més comú com més paisos i aplicacions abarquem, i que el nostre recull d'applets serveixi per a saber millor el que fem.
1) ARQLETS - WARNING NOTICE:
This one is the beginning of the version for architects of the page of links of [ nummòlt ]. [ www.nummolt.com ]. We thank for all aid. The aids economic collaborations, references, corrections or aids to accelerate this work, will be always very well received and documented in this page. If they want to recommend resources, they must be gratuitous, or of very low cost (the cost of survival of its authors) and easily locatable by Internet. We cannot be jeopardized to assure that the authors of the pages to which we make reference are the real authors of the contents, or the authentic proprietors of the rights of reproduction of the contents. It is responsibility of them, not it ours. This page will not be a platform of commercial propaganda of applications, but may be possible that they are part of the commercial propaganda of a company. We ourself we act of this form. As it is possible to be seen, there is much work to do, to plan and to create applications. We animate to make new applications. If you see a subject nontreated, and you want it to develop, like first attempt, it is necessary to make sure that nobody has done it before, or to see what this fact, to do it better. Before making an application,  is preferable to make a first attempt in Javascript, accompanied by a static graph, and the written explanation of the used formulas, to be able to value the utility and the good operation. We do not recommend to construct applications that depend on programs or operating systems commercial proprietors (Excel ®, Autocad ®...) We do not want to help to increase the dependency with respect to these applications. We either do not lodge the applications to which we talk about. We either do not guarantee the correct operation of the applications. If you detect errors in the documents to which we make reference, we acknowledge  that us communicat it, and that also communicated the authors. We do not become people in charge of the good operation of the programs to which we make reference. It is necessary to notice that there are explicit limitations in the compilers of Java and the references of Javascript as far as the application fields in which the applications made with these tools cannot be used (aviation and nuclear power stations). We left from the fact that at the time of making projects of architecture, it is necessary to guide itself by the common sense and knowing what we do that with other criteria. Let us hope that the common sense is commonest whatever more countries and applications we include, and that our compilation of applet serves to know better what we do. 
(manual and altavista - babel fish translation) 
(1) ARQLETS - ADVERTENCIAS:
Éste es el inicio de la versión para arquitectos de la página de links de [nummòlt]. [www.nummolt.com]. Agradecemos toda ayuda. Las ayudas colaboraciones, referencias, correcciones o ayudas económicas para acelerar este trabajo, serán siempre muy bien recibidos y documentados en esta página. Si quieren recomendar recursos, deben ser gratuitos, o de muy bajo coste (el coste de supervivencia de sus autores) y facilmente localizables por internet. No  nos podemos comprometer a asegurar que los autores de las páginas a las que hacemos referencia sean los autores reales de los contenidos, o los auténticos propietarios de los derechos de reproducción de los contenidos. Es responsabilidad de ellos, no la nuestra. Esta página no será una plataforma de propaganda comercial de aplicaciones, pero sera posible que sean parte de la propaganda comercial de una empresa. Nosotros mismos actuamos de esta forma. Tal como se puede ver, hay mucho trabajo por hacer, para planificar y para crear aplicaciones. Animamos a hacer nuevas aplicaciones. Si ven un tema no tratado, y lo quieren desarrollar, como primer intento, es necesario asegurarse de que nadie lo ha hecho antes, o ver lo que esta hecho, para hacerlo mejor. Antes de hacer una aplicación, es preferible hacer un primer intento en javascript, acompañada de un gráfico estático, y la explicación escrita de las fórmulas utilizadas, para poder valorar la utilidad y el buen funcionamiento. No recomendamos construir aplicaciones que dependan de programas o sistemas operativos comerciales propietarios (Excel  ®, Autocad ®, ...) No queremos ayudar a aumentar la dependencia respecto a estas aplicaciones. Tampoco alojamos las aplicaciones a las que nos referimos. Tampoco garantizamos el funcionamiento correcto de las aplicaciones. Si detectan errores en los documentos a los que hacemos referencia, les agradeceriamos que nos lo comunicaran, y que lo comunicaran también a los autores. No nos hacemos responsables del buen funcionamiento de los programas a los que hacemos referencia. Es necesario advertir que hay limitaciones explícitas en los compiladores de Java y en las referencias de JavaScript en cuanto a los campos de aplicación en los que no se pueden usar las aplicaciones realizadas con estas herramientas (aviación y centrales nucleares). Partimos del hecho de que a la hora de hacer proyectos de arquitectura, es necesario guiarse por el sentido común y sabiendo lo que hacemos que con otros criterios. Esperemos que el sentido común sea más común cuantos más paises y aplicaciones abarquemos, y que nuestra recopilación de applets sirva para saber mejor lo que hacemos.

Fet per Maurici Carbó Jordi [mywebpage.netscape.com/mauricicarbo], arquitecte per a: www.nummolt.com. Si ens voleu ajudar, adreceu-vos a: e-mail: nummolt@eresmas.com. Iniciat el 9-7-2001. L'editor per a fer aquesta pàgina és Mozilla / 4.7 [ca] C-CCK-MCD Softcatalà  -CD  (Win95; U) [Netscape]. Les recerques s'han fet amb el Google, OpenDirectoryProject, GeometryNet,TheGateway, Merlot, Needs, MathForum, PhysicsWeb.  L'allotjador actual de la pàgina, és Geocities. Gràcies a tots.
Actualitzat 10-4-2004 - (Upl.#19).

* (Excel és una marca registrada per Microsoft, i Autocad per Autodesk)Moltes gracies per l'indexat al dmoz.org des de 22/4/2002: http://dmoz.org/World/Catal%e0/Arts_i_Cultura/Arquitectura/Ensenyament/
Moltes gracies a nummolt per fer possible el manteniment d'aquestes pàgines: http://www.nummolt.com